KAD BI

  Kad bi jelen imo krila,
to bi brza ptica bila.

Kad bi lutka znala {iti,
mogla bi mi {vaqa biti.

Kad bi hlebac pado s neba,
svak bi imo kolko treba.

Kad bi mlekom tekla Sava,
sir bi bio za badava.

Kad bi uvek bio maj,
pe}ima bi bio kraj.

Kad bi Dunav bio vreo,
svak bi ribqe ~orbe jeo.

Kad bi...al {to ne mo` biti,
o tom nemoj govoriti!..