JUNAK LAKA

  Videle su guske
kako ru~a Laka,
pred wime je tawir
krasnih vaqu{aka.

Dve se guske digle
na hajdu~ko delo,
a gladne su bile,
juri{a{e smelo.
A {ta radi Laka,
to maj~ino lu~e?
On pesnicu stiska,
al ne sme da tu~e.

Sme{no j bilo guskam
to juna{tvo gwilo,
pojele mu ru~ak,
na zdravqe im bilo!