JOVANKA
BA[TOVANKA

  Kud pogleda{,
svuda
~uda.
Ova ki{a
ba{ je luda.
[to ba{ sada
tako pada
kad Jovanka,
ba{tovanka,
radenica
vredna, `iva,
vrt zaliva.

Padaj, ki{o,
gore s neba,
pada onda
kada treba;
kad Jovanka,
ba{tovanka,
svoje lene
dane slavi,
pak po celu
nedeqicu
vrt zaliti
zaboravi.