ISTINA

  Istina je junak,
dr`i se ko stena.
I kad na wu zine hala,
i kad misli{ da je pala,
pobeda je wena.