BI]E IGRANKA

  Al gle danas na{e cice,
Vazdan gladi lice!
Nema sumwe, nema,
Nekuda se sprema.
- Pa reci mi, cico mila,
Kud si tako naumla?
- Pravo }u ti kasti,
Dobra moja Anka:
Dove~e }e biti
Velika igranka,
Od ju~e me tamo
Drugarice zovu,
Igranka }e biti
Na susednom krovu.

- Pa ka`i mi, de,
Ko }e biti sve?
- Ta bi}e nas izdaleka,
Bi}e i izbliza:
Bi}e gospa ^varkovi}ka
I sestra joj Liza;
Mi{kovi}ka sa tri }eri
S trakom iz Pariza;
Bi}e Sara iz mlekara,
Bi}e Sanka iza banka,
I s tavana Cana,
A ve} to se zna,
Da }u biti ja.

A od mu{kih Brka Ris,
Repko Mauk, Mi{a Pis,
Naci ce se ijos koji,
Ko }e da ih sve nabroji!
Igra}e se do zorice,
Za{to gladim svoje lice.
- E lepo se dru{tvo zbira,
Ali ko }e da vam svira?

- Ne brini se, i to stiga,
Muzika je na{a briga;
Kad po~nemo mazur veqi,
^u}e{ i ti u posteqi."