POSLE GOZBE

  @abac s svojom `abom
u gostima bili,
tu su mnogo jeli,
a bogme i pili.

Pojela je `aba
{eset i pet muva,
trbuh joj se napo,
ne mo`e da duva.

Re~e `aba `apcu:
" Ja se, mu`u,bojim,
ne}u mo}i ku}i
na nogama svojim."

@abac odgovara:
" Te{ko je i meni,
al moram pomo}i
svojoj dragoj `eni."
Pa joj pri|e bli`e,
na le|a je di`e
i odnese ku}i-
malko posr}u}i.