GA[A

  Ga{o, Ga{o, tu`an Ga{o,
[ta }e s tobom biti?
Ga{a htede stolar biti-
Te`ak mu je svrdo.
Posle htede kova~ biti-
Gvo`|e mu je tvrdo.
On je hteo i tka~ biti-
Kidaju se konci.
I lon~ar je hteo biti-
Al mu smrde lonci.
Zatim htede kroja~ biti-
Al ga igla bode.
[to god Ga{an po~e radit,
Sve natra{ke ode!
Ga{o, Ga{o, lewi Ga{o,
[ta }e s tobom biti?

Ga{o, Ga{o, tu`an Ga{o,
[ta }e s tobom biti?
Ga{a htede pekar biti-
Vrele su mu pe}i.
Ga{a htede mesar biti-
Al je te{ko se}i.
Prohte mu se ~izmar biti-
Al udara ~iris,
Jo{ i ratar htede biti-
Al mu smeta kiri{;
Tad }ur~ija htede biti-
Opet igla bode;
{to god Ga{an po~e radit,
Sve sunovrat ode!
Ga{o, Ga{o, lewi Ga{o,
[ta }e s tobom biti?

Ga{o, Ga{o, tu`an Ga{o,
[ta }e s tobom biti?
Ga{a j mnogo zapo~iwo,
Al ni jedno ne do~iwo.
E tako su leta pro{la-
Ga{i starost do{la.
Sad gladuje i jau~e,
Pla~e, vi~e, hu~e:
" O mladosti, lepo doba,
Ludo li ti pro|e,
Kuku, lele, tu`an Ga{o,
Do ~ega li do|e!"
Te{ko svakom koji ne zna
Rada i zanata,
Gladovawe, jadovawe
Neradu je plata.