STIHOVI
ZA
DOPUWAVAWE

  Krava nam je mila
jer nam daje .....
Bolesniku treba
potra`iti ....

Ko izgubi kapu
tom je glava....
Gde se deca u~e
to se zove .....

Sa visokog brega
vidi se......
[to god nije tvrdo
to se zove....

[to koko{ka daje
to se zove....

Svrbe le|a bratu Je{i,
hajde ga......

A {to zeva{, Savo?
Zato jer bi.....

Brzo }e se razboleti
kom je pi}e ili....
il odvi{e hladno,
il odvi{e.....

Od koprive deca be`e,
jer kopriva....
Al zato im veli {eboj:
Od mene se .....

^im mu koka jaje snese,
pojede ga Vi}a.
Najede se jaja
al nema......

U zelenoj travi
qubica se .....

Znate l gde je sada
na{ ~upavi Gli{a?
Odvela ga mati
da ga berber ....

Razlikujte u govoru
i razlike mawe:
`ito se ne kosi,
trava se ne....

Stari deda stewe
kad se na breg....
Godine su mnoge,
izdaju ga....

U mlinu }e{ ~uti
klepetawa stra{na,
ali ni{ta zato,
dobi}emo......

Zna{ li {ta }e{ radit
kad te luda vre|a?
Najpametnije je:
okreni mu....

Gle na nebu kriva
i {arena pruga!
Kako se to zove?
To se zove....

Mali Pera ju~e
u pra{inu seo.
Kad je posle usto,
tur mu bio...

Kad to vide deda,
on se za prut ma{i.
A znate li za{to?
Da mu tur.......

Oh, ala ribama
u jezeru godi!
Raduju se vodi,
raduju sl.....

Ali samo, samo,
da ne vide mre`e!
^im opaze mre`e,
u dubinu....

Od gledawa samog
ne bivamo siti,
a iz prazne ~a{e
ne mo`emo ....

Probijene gusle
ne mogu da gude,
a iz lude glave
i re~i su ....

[iroko je poqe,
visoke su gore,
strmene su stene,
duboko je ....

Poqem i gorama,
svuda qudi hode,
na stewe se pewu,
a po moru .....