DOBAR DRUG

  Koji ima dobra druga,
ne boji se o~ajawa:
podeqena tuga
upola je mawa;
podeqena sre}a
dva puta je ve}a.