^VORAK

  Nisam dete, nisam |ak,
Al sam ipak veseqak.
Vidli ste me po sto puta
, Al nikad zabrinuta.
Ne znam {ta su brige, boqe,
Ja sam uvek dobre voqe.
Rado sam kod qudi,
Vesele sam }udi.

Ne znam pevat bas na note
Da se topi{ od milote,
Ali pevam brzo, lako,
Sad ovako,
Sad onako.
I ko lasta kad cvrgukne,
I ko slavuj kad promukne,
I ko kos,
Al kroz nos;
I ko ~orba kad se sr~e,
I ko vrata kad zacvr~e,
I ko to~ak kad za{kripi,
I ko lonac kad prekipi.
Vragolan sam od glave do pete,
Te da mi se siti nasmejete.

Imam dara
Za pudara,
Al me qudi ne}e,
Tu sam lo{e sre}e,-
Na|u kakva starca lewa,
[to se tuda giga, gewa,
Al zagrabi deo;
Ja bih gro`|e samo jeo,
Prodavat ga ne bih hteo,
Tako mi po{tewa!

Skoro }ete berbu brati,
Bi' l i mene hteli zvati?
Evo, re~ bih svoju zado
Da bih do{o vrlo rado
Da poka`em sve {to znam.
Zovnite me, da te, da te !
Jer ako me ne zovete,
- Do}i }u i sam!