^ITAJU

  [ta radite, gospo|ice,
Smemo li da znamo?
" Ah, molim vas, manite nas,
Vi te da ~itamo."

A zar vi ve} ~itat znate?
" Ma sa koje strane."
A idel vam to ba{ lako?
" Pa, kao i lane."

E, da ~ujem {ta ~itate
Lepo i vaqano.
" Ja ne mogu glasno ~itat,
Samo polagano."

Ali va{a cica, kanda,
Iz ruke vam ska~e;
" Kakva cica, - ta zaboga,
To je moje |a~e."

Kad je |a~e, {to mau~e?
" A {ta se vas ti~e!
Moje |a~e ne mau~e."
Da {ta radi?-" Sri~e."