^IGRA I DECA

  Na{a ~igra
Lepo igra,
Sitno veze,
Pravo stoji,-
Jer se boji.
U we nije
Bo`ja du{a,
Ona samo
Bi~ na{ slu{a.
Al mi deca
Boqe znamo,
Jer mi bi~a
Ne trebamo;
Na{a du{a
Re~i slu{a
Recite nam:
To je zdravo,-
I}i }emo
Uvek lepo,
Staja}emo
Uvek pravo.