CIGANIN HVALI
SVOGA KOWA

  Gleda{, - je li, moga kowa,
Gospodaru stari?
Ne zna{ je li kow il ptica
Lastavica?
Skidaj nao~ari-
Ne mo`e{ se nagledati,
Ve} hajde pazari!
Ti jo{ pita{ za Putaqa,
Da li vaqa?
Nemaj brige!
Da ne vaqa, ne bi bio
On kod Cige.
Ne mo`es ga u carevoj
Na}i {tali, -
Samo Ciga {to ne ume
Da ga hvali.
Da ga pospe suvim zlatom,
Ko ne {tedi,
Jo{ i onda jedan dukat
Vi{e vredi.

Ako ima{, jede seno,
Zob i slamu,
Ako nema{, on ne i{te,
Ne treba mu.
Nemoj da mu gleda{ zube,
Moj golube,
Ni ja mu ih nisam gledo,
Nemoj ni ti,-
Taj ne mo`e ostariti.
- [to ga du`e tera{, kume,
Sve je mla|i,
Pa de sad mu
Para na|i!
A {to pita{: ho}e l mo}i
Kakav jendek da presko~i.
Jendek, jendek, - kakav jendek?
Taj se nije jo{ rodio,
Koj on nije presko~io, -
Presko~i ga tako lako
Kao da je pile neko,
I to uzdu`, ne popreko.

Ja ga ja{em bez sedla, -
Sedlasta mu le|a,
- Za paso{ ga ne pitaj,
Jer- to wega vre|a.
Idi, kume, idi, idi,
Jo{ me pita{: kako vidi;
To je da se pripoveda:
Vidi ostrag ko i spreda,
Vidi no}u ko na danu,
A na danu ko u noci,
Takve su mu o~i.

A {to pita{, moj prijane,
Ima l mane,
Ta zato ga i prodajem,
Moj prijane,
Jerbo nema mane,
Takvi kowi nisu za nas,
Za Cigane.

A brzina kakva mu je?
Malko je br`i od oluje.
Sad }e{ ~uti,
Kaza}u ti:
Jednom sam se iz Erduta
Vra}o s puta.
Mada nas je pqusak vijo,
On se nije umorio.

Muwa sevne, a on r`e,
Pqusak brzo, a on br`e;
Pqusak pi{man na mog hata,
Pa ga hvata,
A Putaq ga preko gleda,
Pa se ne da.
Pqusak leti da polije,
- Tek {to nije!
Kad stigosmo pod {atora,
U ciganski dvorac lep,
Na mom kowu sve je suvo,
Pokiso mu samo
- Rep.