BO@I], BO@I]
BATA!

  Danas celim svetom
Heruvimi lete:
Danas }e se rodit
Hristos malo dete;
Danas nema tuge,
Danas boli }ute,
Sve su danas misli na{e
Nebu podignute.
Dana{wa je no}ca
Od suhoga zlata-
Bo`i}, Bo`i}, bata!
Danaske se bri{u
Nehoti~ni gresi,
Danaske se du{a
Rajskim mirom resi,
Danas melem sveti,
Svaki nedug celi,
Danaske se opro{tewe
I prima i deli.
Danaske je svetu
Nova svetlost data-
Bo`i}, Bo`i}, bata!
Topla nam je soba,
Tople su nam grudi;
Svud su na{a bra}a,
Gde su dobri qudi.
Vo{tanica gori,
Slama je prosuta,
A " Ro`destvo" peva}emo
Po stotinu puta,
Evo, ve} i vertep-
Otvarajte vrata-
Bo`i}, Bo`i}, bata!