BOTANI^ARI

  Pogledaj te malog Ja}u,
Malog Gli{u!
Ozbiqno se {umom {e}u,
Botani{u.

A ko {ta bi najvoleli
Da se na|e?
Jagoda bi hteli, to je
Ponajsla|e.

Sad se misle, premi{qaju,
Gde da traze.
" Tamo preko za potokom"
Gli{a ka`e.

A kukavan je ze~i},
Od najmawih,
Prepla{en je protr~ao
Ba{ iza wih.

Oh, ne boj se, ludi ze~e,
Laki, ~ili,
Oni bi se jo{ od tebe
Upla{ili.

Nisu lovci, oni drugim
Poslom hode:
Botani{u, to jest idu
U jagode.